Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

 

M.A. Eijkenboom, h.o.d.n. DSA-Avl, t.h.o.d.n. Disco Service Apeldoorn

De Rotstuin 4

7325 GC Apeldoorn

Inschrijfnummer K.v.K.: 08049498

 

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede van huur en verhuur van geluids-, licht- en beeldapparatuur en aanverwante zaken – al dan niet in combinatie met de daarmee verbandhoudende werkzaamheden – van M.A. Eijkenboom h.o.d.n. DSA-Avl, t.h.o.d.n. Disco Service Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen “DSA”.
 2. De koper respectievelijk de huurder/de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van DSA, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door DSA en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken berekeningen, tekeningen, ontwerpen, vergunningen en ontheffingen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die door DSA en/of de wederpartij (moet(en)) worden verstrekt.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: de te huren/gehuurde respectievelijk krachtens een koopovereenkomst te leveren/geleverde zaken dan wel de aan DSA voor reparatie/onderhoud aangeboden geluids-, licht- en/of beeldapparatuur en de bijbehorende onderdelen, materialen en accessoires.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:             Aanbod

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag DSA dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht DSA niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag DSA de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde modellen en voorbeelden evenals opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van DSA zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. DSA mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van DSA heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat DSA schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. DSA is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra DSA – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de aarden inhoud van de opdracht.

 

Artikel 4:             Vergoeding, prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor werkzaamheden overeenkomen, zal DSA zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van een overeengekomen/zijn gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/ de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van DSA bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag DSA een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. DSA mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan DSA en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, reiskosten, parkeergelden, overnachtingskosten, energiekosten, kosten van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen, kosten gemoeid met intellectuele eigendomsrechten van derden (zoals afdrachten aan Buma Stemra, Sena, Videma en Brein) administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor DSA (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen/tarieven van de door DSA ingeschakelde derden, mag DSA de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag DSA er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5:             Inschakeling derden

 

Als DSA dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:             Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen en ontheffingen) tijdig en op de door DSA gewenste wijze aan hem of derden (zoals de bevoegde autoriteiten) ter beschikking stelt;
  2. hij voor het aangaan van de overeenkomst een geldig identiteitsbewijs overlegt;
  3. eventuele aan DSA verstrekte geluidsdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  4. DSA op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  5. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat DSA hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  6. de werklocatie in een zodanige staat is dat DSA ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
  7. hij tijdig de noodzakelijke maatregelen treft om het optreden ordentelijk te laten verlopen en de veiligheid en bescherming van de eigendommen van DSA en de door DSA ingezette medewerkers gewaarborgd is;
  8. hij tijdig de noodzakelijke maatregelen treft voor het handhaven van de orde onder het publiek;
  9. er gedurende de opbouw- en afbreekwerkzaamheden en het optreden kosteloos drie non-alcoholische consumpties per uur per medewerker van DSA worden verstrekt;
  10. er kosteloos een brood- of warme maaltijd – niet-zijnde frituur – aan de medewerkers van DSA ter beschikking wordt gesteld, indien de opbouwwerkzaamheden voor 12.00 uur starten. Indien de opbouwwerkzaamheden voor 17.00 uur starten, betreft dit een warme maaltijd, niet-zijnde frituur. Een en ander in overleg met DSA;
  11. DSA op de werklocatie/de locatie waar het optreden plaatsvindt vanaf het moment van opbouw tot het moment dat het afbreken gereed is, kosteloos kan beschikken over adequate aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (desgewenst krachtstroom) overeenkomstig de opgave van DSA. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn tevens voor rekening van de wederpartij;
  12. bij optredens minimaal een podium van 6 bij 3 meter beschikbaar is;
  13. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, hulpmiddelen, materieel en overige eigendommen van DSA opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  14. een/meerdere parkeerplaatsen in de nabijheid van de werklocatie/de locatie waar het optreden plaatsvindt beschikbaar zijn, indien DSA hierom verzoekt;
  15. op de werklocatie kosteloos de door DSA of de door hem ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
  16. hij obstakels en/of complicaties die relevant zijn voor de uitvoering of voortgang van de overeenkomst zo spoedig mogelijk aan DSA meldt.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart DSA voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. DSA behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die DSA tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 5. De wederpartij staat DSA toe geluids- en/of beeldopnamen te maken voor promotionele doeleinden. Daarnaast staat de wederpartij DSA toe om voorafgaand aan en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden reclame te maken door middel van het uitdelen van visitekaartjes, flyers en andere reclame-uitingen.
 6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag DSA de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en DSA niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van DSA om later alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7:             Huur en verhuur van zaken

 

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van zaken. De huurperiode, de huurprijs, bepalingen inzake annulering en overige specifieke afspraken met betrekking tot het gehuurde kunnen worden vermeld in een afzonderlijke huurovereenkomst.
 2. De gebruiker mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode moet voldoen.
 3. De gebruiker mag de wederpartij vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij verlangen.
 4. De gebruiker bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.
 5. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan de gebruiker. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan de gebruiker. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van de gebruiker installeert en gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te installeren en gebruiken overeenkomstig de bestemming van het gehuurde;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan de gebruiker onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van de gebruiker;
  5. hij het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval verzekert voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade aan/verlies en tenietgaan van het gehuurde;
  6. hij de gebruiker direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van de gebruiker;
  7. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan de gebruiker retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met verlies en diefstal (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij. Verlies en/of diefstal meldt de wederpartij direct na constatering aan DSA onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 6. De gebruiker inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 7. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  2. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door de gebruiker retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

 1. Indien de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Hieronder is mede begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. De gebruiker kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs (deze wordt telkens met minimaal één dag verlengd) en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 3. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan de gebruiker retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van de gebruiker te vergoeden, zoals de kosten van het (tijdelijk) inhuren van vervangende zaken, de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. De gebruiker mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij moet te allen tijde voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 8:             Onderhoud en reparatie

 

 1. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gelden naast de overige artikelen specifiek de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. De wederpartij staat er voor in eigenaar te zijn van de in onderhoud en/of reparatie gegeven zaken.
 3. Onderzoekskosten komen voor rekening van de wederpartij en zijn te allen tijde verschuldigd. Onderzoekskosten zijn de kosten die door DSA noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om aan de wederpartij een aanbod te kunnen doen. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten van reparatie of vervanging van andere defecte, vitale onderdelen.
 4. Bij de reparatie gaat DSA uit van de klachten die door de wederpartij op het intakeformulier dan wel de bijlage zijn vermeld. Indien geen/een onvoldoende duidelijke omschrijving van de klachten aanwezig is, behoudt DSA zich het recht voor de door hem geconstateerde defecten te herstellen.
 5. Bij afgifte van de zaken aan DSA moeten alleen alle noodzakelijke accessoires worden meegeleverd, niet relevante accessoires worden door de wederpartij niet meegeleverd. De zaken moeten franco worden aangeleverd.
 6. De wederpartij vermeldt op het intakeformulier tot welk bedrag de zaken in elk geval gerepareerd mogen worden. Indien na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie hoger zullen zijn, ontvangt de wederpartij een offerte. De reparatie wordt pas uitgevoerd nadat de wederpartij deze offerte schriftelijk heeft geaccepteerd.
 7. Bij verborgen gebreken of onvoorziene omstandigheden die leiden tot een verhoging van meer dan 10% van de geoffreerde prijs, komt de oorspronkelijke offerte te vervallen en doet DSA een nieuw aanbod.
 8. Verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 9. Bij reparatie wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Wanneer deze niet meer leverbaar zijn gebruikt DSA ruil- of equivalente onderdelen. DSA kan ruilonderdelen gebruiken indien dit voor de reparatie van de zaken gebruikelijk is.
 10. De wederpartij heeft geen recht op kosteloze, tijdelijke vervanging van de in reparatie of onderhoud gegeven zaken noch op een daartoe strekkende vergoeding.
 11. Artikel 9 lid 8 is van overeenkomstige toepassing. Indien de zaken op grond van artikel 9 lid 8 worden verkocht, mag DSA de verkoopopbrengst verrekenen met de kosten van onderhoud of reparatie.
 12. Bij ontvangst van de zaken worden zichtbare beschadigingen genoteerd. DSA is niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen die voor het onderhoud of de reparatie onvermijdelijk waren.
 13. De risico’s van schade als gevolg van brand, diefstal en/of wateroverlast bij DSA voor zaken met een marktwaarde van meer dan € 20.000,00 zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij moet hiervoor op eigen kosten een aanvullende verzekering afsluiten.

 

Artikel 9:             Levering, termijnen

 

 1. Tenzij partijen expliciet anders overeenkomen, zijn overeengekomen termijnen nooit fatale termijnen. Indien DSA zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. DSA is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk gefactureerd mag worden.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand van DSA verlaten of DSA aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Bij het installeren van gehuurde zaken op locatie gaat het risico op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken ter plaatse aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door DSA te bepalen wijze. DSA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/ een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst en dit geen vervoerder betreft die door DSA is voorgesteld, gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport geschiedt voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag DSA de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij moet DSA alsdan binnen 90 dagen in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel deze zaken alsnog afhalen. DSA stelt de wederpartij van deze termijn en de eventuele gevolgen in kennis.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. DSA mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden verkopen en/of verhuren dan wel deze vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele

(opslag-)kosten, schade en winstderving van DSA en/ of het recht van DSA alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 10:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. DSA niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. DSA niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft DSA recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. DSA spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag DSA de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 2. DSA voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. DSA volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 3. DSA wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. DSA informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet/niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt DSA eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering of bijvoorbeeld over het verzorgen van een vervangend/gelijkwaardig optreden. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft DSA in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, mag DSA bij ziekte/verhindering van de door de wederpartij gekozen DJ een professionele vervanger inzetten zonder dat de wederpartij recht heeft op restitutie of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 11:           Meer- en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen DSA en de wederpartij overeengekomen worden. DSA is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra DSA – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12:           Emballage

 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van DSA en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. DSA bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
 3. DSA mag voor deze emballage een vergoeding aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal DSA de emballage terugnemen. De vergoeding wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. DSA mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd of incompleet is dan wel teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding. Indien deze schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft DSA de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage hoeft DSA niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13:           Klachten

 

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon of – bij gebreke daarvan – binnen 24 uur schriftelijk aan DSA melden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan DSA. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking schriftelijk aan DSA. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Bij gebreke van een dergelijke melding, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt DSA in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of DSA de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door DSA te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk:
  1. over geringe beschadigingen die als gevolg van verrichte onderhoud- of reparatiewerkzaamheden onvermijdelijk waren;
  2. indien de wederpartij de uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen inzake zorg voor en gebruik van de zaken iet naleeft of handelt in strijd met de door DSA verstrekte instructies en/of gebruiksaanwijzingen.

 

Artikel 14:           Garanties

 

 1. DSA voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. DSA staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garanties is afgegeven inzake capaciteiten, functionaliteiten e.d. geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. DSA informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert DSA alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij onderhoud of reparatie wordt de garantietermijn vermeld op het reparatierapport of de reparatiefactuur. Geen garantie geldt ten aanzien van:
  1. zaken waarvan het serienummer verwijderd of onleesbaar is;
  2. defecten of schade ontstaan als gevolg van overspanning of de inwerking van vocht en water;
  3. zaken die ouder zijn dan 10 jaar;
  4. gemonteerde verbruiksonderdelen zoals accu’s, batterijen e.d. of aan normale slijtage onderhevige onderdelen.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt DSA – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van DSA. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 15:           Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door DSA gegeven garanties, gegarandeerde resultaten en/of kwaliteitseisen aanvaardt DSA geen enkele aansprakelijkheid.
 2. DSA is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien DSA aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door DSA gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met/bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij DSA hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien DSA zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. DSA is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens DSA verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. door ondeskundige installatie of ophanging van de zaken;
  4. door fouten en/of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan DSA verstrekte informatie;
  5. door aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  6. aan in reparatie of onderhoud gegeven zaken met een marktwaarde van meer dan € 20.000,00, waarbij de schade voortkomt uit brand, diefstal en/of wateroverlast bij DSA;
  7. als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat DSA adviseerde en/of gebruikelijk is;
  8. doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DSA.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DSA voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DSA of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DSA de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 16:           Betaling

 

 1. DSA mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij verhuur of het verzorgen van een optreden geschiedt betaling contant voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het gehuurde respectievelijk voor aanvang van het optreden, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. In overige gevallen moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan DSA een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag DSA bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. DSA geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 8. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 9. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 10. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 11. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 12. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten, mag DSA de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag DSA de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft DSA eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt DSA eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van DSA niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op DSA heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 17:           Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van DSA totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert DSA direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van DSA.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft DSA op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of DSA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, hebben DSA en zijn werknemers het onherroepelijk recht het terrein van de wederpartij te betreden en de zaken terug te nemen. Dit laat onverlet het recht van DSA op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 18:           Retentierecht

 

 1. DSA mag de teruggave van zaken van de wederpartij, die hij voor onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;
  2. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DSA niet (volledig) heeft voldaan.
 2. DSA is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. DSA mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20:           Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of hemzelf, mag DSA de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van DSA wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DSA, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de navolgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij DSA: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van DSA of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens DSA tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 21:           Annulering, opschorting

 

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag DSA van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding verlangen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van DSA en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij annulering van een optreden door de wederpartij, is de wederpartij de volgende annuleringskosten aan DSA verschuldigd:
 3. tot 120 dagen voor het optreden: 15% van de overeengekomen vergoeding;
 4. tot 30 dagen voor het optreden: 25% van de overeengekomen vergoeding;
 5. tussen 30 en 15 dagen voor het optreden: 50% van de overeengekomen vergoeding;
 6. vanaf 15 dagen voor het optreden: 100% van de overeengekomen vergoeding.

Annulering moet schriftelijk plaatsvinden waarbij de datum van ontvangst van de annulering bepalend is voor het bij de wederpartij in rekening te brengen percentage.

 1. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag DSA de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning brengen.
 2. De wederpartij vrijwaart DSA voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. DSA mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle reeds verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten per direct opeisbaar en mag DSA deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door DSA zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 5. Indien er voor DSA kosten voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/ dienstverlening, zijn deze voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting niet kan worden hervat, mag DSA de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 22:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 14 juni 2016

Print Friendly, PDF & Email

2 weeks ago

Dsa-Avl

DSA-AVL installeerde een Benq 65 inch 4K scherm in Bar Bistro De Patron in Twello.
Uiteraard meteen aangesloten op het al eerder geplaatste geluidssysteem.
Jori Bloem zorgde er ook nog even voor dat alles spic eb span werd opgeleverd.
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

2 weeks ago

Dsa-Avl

Voorbereidingen voor een heuse fotoshoot bij DSA-AVL.
Bijzonder project van Irving Vorster.
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Geef uw Bowlingcentrum meer uitstraling en WOW effect!

Het Sauna Theater in Thermen Soesterberg, licht, geluid en video door DSA-AVL

Licht programmeringen bedienbaar via PC, Mac, Ipad, en Android apparaten! Tekeningen in zowel 2D als 3D